HomePage | Products | Downloads

Sistem OSIGOS je kreiran za

KRAJINA KOPAONIK AD

 Preko 60 instaliranih aplikativnih modula
   
   
 

 
   
SASTAVNE KOMPONENTE
 • PROTOKOL
 • ARHIVA
 • DMS Explorer
 • Web aplikativni podsistem ukljucuje WEBLINK, WEB Stete, Web Polise, Web prezentacije
 • Program za izdavanje polisa osiguranja imovine i lice
 • Polise osiguranja autoodgovornosti
 • Program Zarade
 • Program Kadrovska Evidencija
 • Program Blagajna
 • Program Osnovna Sredstva
 • Program Glavna Knjiga, sa KUF podmodulom
 • Program Stete
 • Program Ekonomat
 • Program za evidenciju spisa polisa Imovine i Lica

 

 

 

   
   
   
   
DIGIT OSIGOS Sistem

 


DIGIT OSIGOS sistem je namjenjen osiguravajucim kompanijama


Baza podataka je zasticena od korisnickih gresaka mehanizmima koji sprecavaju dovodjenje baze u nekonzistentno stanje. U svim aplikacijama možete da stampate potrebne izvjestaje kao što su: spisak radnika, spisak djece, plan godisnjih odmora, spisak osnovnih sredstava, procjena vrijednosti osnovnih sredstava, pocetno stanje, izvještaj o amortizaciji itd.

 
Najnovije funkcije sistema OSIGOS

 

03.05.2004
Sistem OSIGOS je uspjesno instaliran i pusten u rad u kompaniji KRAJINA KOPAONIK AD Banja Luka.

01.12.2003
Kreiran WEB sajt za podrsku sistemu OSIGOS

 

 

DETALJNIJE o APLIKACIJAMA

Aplikacija Osnovna sredstva

 • vodite evidenciju o ulasku osnovnih sredstava
 • kao i evidenciju troškova vezanih za ulaz,
 • automatski izvršite amortizaciju samo definisanjem krajnjeg datuma amortizacije sa tacnošcu na nivou jednog dana
 • automatski formirate predinventurne liste,
 • izvršite procjenu vrednosti osnovnog sredstva,
 • automatski formirate pocetno stanje,
 • u slucaju naknadnih radova evidentirate te radove i samim tim povecate vrednost osnovnog sredstva,
 • aktivirate osnovno sredstvo ili ga postavite van upotrebe,
 • vodite evidenciju o reversima tj. zaduženjima osnovnog sredstva.
 • formirate osnove za knjiženje
 • Integrisanost programa sa knjigovodstvom.
 • Višekorisnicki režim rada.
 • Automatizacija postupka amortizacije.
 • Automatizacija postupka formiranja pocetnog stanja.
 • Omoguceno evidentiranje povecanja vrednosti osnovnog sredstva.
 • Postupak procjene osnovnog sredstva.
 • Aplikacija preuzima podatke o radnicima (zaduženje osnovnog sredstva) i kontnom planu iz integralne baze

Aplikacija Kadrovska Evidencija

 • vodite evidenciju o radnicima,
 • evidenciju o djeci radnika,
 • evidenciju o rasporedjivanjima na radna mjesta
 • kao i evidenciju plana godišnjih odmora.

Aplikacija Ekonomat

 • Višekorisnicki rad
 • Poboljšana Maticna evidencija
 • Veliki broj šifarnika i razlicitih pregleda
 • Prikazivanje podataka koji su šifarnicima medusobno vezani (lookup)
 • Intuitivan graficki korisnicki interfejs
 • Brojna ogranicenja koja upucuju korisnika u ispravan rad

Aplikacija Glavna Knjiga

 • Višekorisnicki rad
 • Trenutno stanje bilo kojeg Komitenta.
 • Pregled svih tranakcija - istorijat odakle transakcija potice.
 • Integrisan Kuf u Knjigovodstvo - automatsko knjiženje.
 • Integrisana evidencija polisa imovine kao glavni Kif.
 • Neogranicen broj tipova i vrsta naloga.
 • Automatska sinhronizacija podataka sa predstavništvima.
 • Automatsko kreiranje rezervnih kopija podataka.
 • Ubrzan rad pri unosu podataka.
 • Veliki broj novih pretraživanja.
 • Izvještaji o prometu po periodima.

Aplikacija Tarifiranje

 • Višekorisnicki rad
 • Dnevna razmjena podataka sa Centralom
 • Izrada polisa obaveznog osiguranja putnika i polisa G.O.
 • Obavezno korišcenje JMBG-a ili JIB-a za ugovaraca osiguranja
 • Uvodenje šifarnika proizvodaca vozila
 • Analiticki i zbirni pregled prodaje na nivou Zastupnika i Predstavništva
 • Štampanje pratecih uplatnica


Aplikacija Stete

 • Višekorisnicki rad
 • Razmjena podataka sa Centralom na dnevnom nivou
 • Obavezna upotreba šifarnika država i osiguravajucih društava
 • Mogucnost cuvanja fotografija štetnih dogadaja
 • Mogucnost ažuriranja obracuna šteta nakon što je isti jedanput unesen u bazu podataka
 • Pregled i pretraživanje šteta po 22 kriterijuma
  GARANCIJA
 
Garancija na OSIGOS sistem je 12 mjeseci. Garancija se odnosi na racunarsku opremu i periferija, a takodje i na besplatno pravo nadogradnje softvera sa naseg WEB sajta.
 
 
  Specijalna Ponuda
 

KREDIT
do 12 mjeseci

   Bitno
 
 Automatska razmjena
 podataka izmedju saltera,
 predstavnistva i centrale...
 
 
 
 
 


Aplikacija Imovinske polise

 • Višekorisnicki rad
 • Rad u Predstavništvima pri cemu se polise oslanjaju na postojeci šifarnik zastupnika
 • Intuitivan graficki korisnicki interfejs
 • Razmjene podataka sa Centralom na dnevnom nivou
 • Obracun premije prema unesenim podacima uz mogucnost izmjene iznosa obracunate premije
 • Obavezno korišcenje JMBG-a ili JIB-a za ugovaraca osiguranja

Aplikacija Blagajna

 • Integrisanost sistema.
 • Višekorisnicki režim rada.
 • Blagajna u predstavništvima.
 • Repliciranje u centralu - automatizacija knjiženja blagajnickih naloga.
 • Blagajna i za strane valute s mogucnošcu ažuriranja kursne liste.
WEBPOSLOVANJE
 • Dostpunost dokumenata na sistemu putem interneta.
 • Slanje i prijem dokumenta širom zemlje i svijeta.
 • Pretraživanje dokumenata uz pomoc web pretraživaca.
 • Ocitavanje vlastite pošte kada se nalazite na putu.
 • Pregled odredene štete autorizovanim korisnicima.
 • Prijava polise osiguranja putem interneta.

Protokol - DMS

 • Skeniranje pristiglih dokumenta i smještanje u zajednicku bazu podataka
 • Trajno arhiviranje
 • Slanje skenirane dokumentacije putem e-pošte
 • Pretraživanje dokumentacije po svim relevantim kljucevima
 • Dostupnost dokumenata sa bilo koje tacke u svijetu putem interneta bez posebnog programa.
 • Bezbjednost podataka.
 • Vlastita sigurna elektronska arhiva na serveru baze podataka.
 • Neprekidna dostupnost svih dokumenta.
 • Pretraživanje dokumetna po odredenim kljucevima.
2003 © Copyright. All Right Reserved